Den nya generationens HR-arbete med rätt processtöd

Arbetsmarknaden är under omvandling. Synen på anställning förändras och förväntan på tillgång till information i realtid, via sociala media och andra kanaler, är stor. Omdömen om arbetsgivare sprids allt snabbare och rekrytering av rätt kompetens är ofta en utmaning, liksom att behålla och utveckla medarbetarna. För att möta den nya generationens förväntningar behövs en ny generation av HR-verktyg.

 

Fastställda processer gör det enklare att göra rätt – inget faller mellan stolarna och kandidater och medarbetare får ett proffsigt bemötande i alla led. Genom att digitalisera och automatisera processerna blir det ännu enklare.

 

Ett vanligt exempel är alla beställningar som en anställande chef måste göra vid en nyanställning. Det ska ordnas dator och telefon, e-postadress ska skapas, passerkort och rätt behörigheter ska kopplas till personen och så vidare. Det blir rätt många mail med beställningar och information som behöver skickas. Hur vore det om allt sköttes genom ett enda formulär istället? Onekligen smidigare. Framför allt om formuläret också bygger på kvalitetssäkrad information hämtad från det digitala anställningskontraktet.

 

Med en digital och automatisk process där personuppgifter bara behöver lämnas en gång blir kvalitetssäkringen större – de som ordnar datorer, e-postadresser och passerkort får rätt uppgifter direkt och kan snabbare utföra uppdraget, den anställande chefen sparar tid och säkerställer att inga delar av anställningsprocessen missas och, viktigast av allt, den nyanställde har allt på plats när personen kommer till jobbet första arbetsdagen. Under hela rekryteringsprocessen har den nyanställde också kunnat logga in och följa sin ansökan. Det har upprätthållit en bra kontakt mellan den nyanställde och dennes nya arbetsplats längs vägen. Det ger ett professionellt första intryck av arbetsplatsen och den nyanställde kommer snabbt igång med sitt arbete.

 

Digitaliserade och automatiserade HR-processer

Kom igång snabbt med paketerade processer

 

Vi har färdiga processapplikationer som molntjänster i BariumLive. Dessa kan en organisation utgå från och själv enkelt förändra för att passa de egna processerna. Våra paketerade lösningar är enkla och snabba att komma igång med och ger därför en positiv effekt direkt.

 

Exempel på färdiga processapplikationer:

  • Framtagande av rekryteringsunderlag
  • Utvärdering av ansökningar och kandidater
  • Digitalt hanterad anställning
  • Beställningar
  • Introduktion av nyanställd
  • Avslut av anställning

För mer unika processer utgår vi från framtagna och etablerade modeller för att skapa anpassade processapplikationer som fungerar smidigt inom organisationen. Det kan till exempel handla om rutiner för utvecklings- och lönesamtal, systematiskt miljöarbete, arbetsfrämjande åtgärder, verksamhetsförändringar, godkännande av policies och fullmakter, hantering av arbetsskador, tillbud och kräkningar, handlingsplaner för rehabilitering och mycket mer.

 

Olika HR-processer kan fungera var för sig eller länkas samman till rollstyrda flöden som säkerställer att allt som behöver hanteras också blir hanterat. HR-processerna fungerar som fristående lösningar eller med integrationer till befintliga HR-system och tjänster för att hantera digitala identiteter, behörigheter och åtkomst. Totalt finns idag integrationer som kan återanvändas till över 100 olika system.

Förverkliga digitala HR-processer enkelt och flexibelt

 

Pulsen levererar digitaliserade och automatiserade HR-Processer för den nya generationens behov. Med hjälp av processverktyget BariumLive får du tillgång till ett modernt och mobilt ärendestöd lika snabbt som du ritar upp det. Du kan direkt anpassa lösningen efter verksamhetens behov, och alla processer är mobilt körbara. Barium kan även användas för att dokumentera processer och rutiner, så att de blir tydligare och digitalt tillgängliga. Molntjänsten är dessutom enkel att använda över olika organisatoriska gränser.

Med stöd för främjande åtgärder i rätt tid

 

Brister i arbetsmiljön som inte hanteras i tid kan leda till stora behov kring rehabiliteringsåtgärder i framtiden. Förutom att individer råkar illa ut innebär bristande arbetsmiljö också kostnader och svårigheter för organisationen. I den bästa av världar kan man arbeta proaktivt för att undvika problem och för att åtgärda små bekymmer innan de växer sig stora.

 

Med hjälp av digitala och automatiserade processer kopplade till arbetsmiljö, till exempel kring genomförande och uppföljning av nöjd medarbetar-enkäter, blir främjandet av den goda arbetsmiljön en enkel del av vardagen. Resultatet blir nöjdare medarbetare och minskad personalomsättning.

Skapa goda ambassadörer för arbetsplatsen

 

Att använda sig av digitala och automatiserade HR-processer sparar tid och kostnader i HR-arbetet. När behovet av manuell hantering minskar ökar också möjligheterna att istället lägga fokus på värdeskapande åtgärder inom organisationen. När personalärenden hanteras smidigt och professionellt i alla led – från rekrytering, över medarbetarskapet till avslutning av en anställning – byggs bra ambassadörer för arbetsplatsen. Ett gott rykte gör det enklare att både rekrytera och behålla medarbetare i framtiden.

 

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post

Vill du veta mer om du kan digitalisera och automatisera era HR-processer?


Kontakta gärna Frida Sorbring på frida.sorbring@pulsen.se eller telefon 031-709 82 07.

 

Du kan även fylla i formuläret nedan så hör vi av oss.

 


Captcha *